Pozitivní psychologie? Co to je, jaké jsou její účinky? Známe to všichni, bědujeme, hledáme důvody a příčiny, nerozumíme sami sobě. Možná je to právě pozitivní psychologie, která dokáže přinést kýžené odpovědi a pomoc. Není to ani tak zcela nový směr, jako možná opomíjený. Je škoda, že až v této době se k nám dostává něco tak dobrého, jako je přístup k pozitivní psychologii.

Pozitivní psychologie, co to je?

Pozitivní psychologie je odvětví psychologie, které se, dle definice, zabývá vědeckým studiem pozitivních emocí, životních zkušeností a osobnostních rysů a jejich vlivem na život jedince a fungování společenství a institucí. Zní to možná trochu složitě, je to ale oblast, která řeší naše každodenní problémy a také přináší ucelenější pohled na duševní stavy a procesy, které zažíváme. Samotná psychologie přináší poznatky spíše o nefunkčnosti některých procesů a jak je léčit. Pozitivní psychologie má jiný náhled.

pozitivní psychologie

Pozitivní psychologie je jedním z důležitých klíčů k dobrému zdraví

5 pilířů pozitivní psychologie

Pozitivní psychologie má 5 pilířů, které mají pomoci docílit výsledků, zvýšit spokojenost a štěstí. Pro těchto 5 prvků se používá termín PERMA, který je tvořen z anglických názvů:

 1. Pozitivní emoce (Positive emotions)
 2. Zaujetí, zájem (Engagement)
 3. Pozitivní vztahy (Relationship)
 4. Smysluplnost (Meaning)
 5. Úspěch (Accomplishment)

Díky pozitivní psychologii se dozvídáme, jak objevovat duševní pohodu, jak získat pocit štěstí, jakým způsobem dospět ke spokojenému životu apod. V tomto směr psychologie hledejme výrazy jako:

 • kladné životní zážitky
 • kvalita života
 • životní spokojenost
 • zvládání náročných situací
 • radost
 • soucit
 • odpuštění
 • naděje

Je to jedno z nejmladších odvětví psychologie. Mimo jiné, díky rozšíření zájmu o osobní rozvoj a také díky medializaci snad všeho v dnešní době, můžete na témata, která se jí dotýkají, narazit téměř všude a velice často. Její počátky sahají až k významným osobám jako Gordon W. Allport, Abraham H. Maslow. Dokonce i Sokrates nebo Platón, si byli dobře vědomi důležitosti tohoto směru. Nicméně v bližší době je s pozitivní psychologií spojován nejvýrazněji Martin Seligman. Nejcitovanější psycholog 20. století. Jistě vám něco říká například jeho dílo Naučený optimismus: Jak změnit své myšlení a život.

„Od nařčení, která se nezakládají na pravdě, se můžeme více či méně snadno distancovat. Mnohem hůře se však distancujeme od žalob, kterými denně častujeme sami sebe.“

Martin Seligman

Uplatnění pozitivní psychologie

Toto odvětví psychologie má mnoho využití. Můžeme se o ni opřít v různých oblastech života, v řešení mezilidských vztahů, existenčních problémech, životních milníků. Zasahuje do vzdělávání, zaměstnání, řízení organizací. Má mnoho strategií, o které se mohou opřít rodiče, partneři, koučové, pedagogové, trenéři, zaměstnavatelé, kdokoli, kdo to potřebuje. Může být využita jako nástroj pro pomoc jiné osobě nebo jako nástroj pro vlastní osobní rozvoj.

Dalo by se říci, že většina směrů, pomůcek a nástrojů osobního rozvoje najde původ právě v pozitivní psychologii. Když se snažíte hledat odpovědi sami u sebe, když se snažíte být k sobě laskaví, když se snažíte odpouštět a tím se oprostit od minulosti atd., vším tím se dotýkáte pozitivní psychologie. Mnozí z nás se nacházejí v bludném kruhu myšlenek na to kým jsme, jestli jsme šťastní, co bychom proto měli dělat a jak si plnit sny. Tento obor nás k odpovědím dokáže přiblížit.

Well being

O tomto výrazu jste již také jistě slyšeli. Well being jako koncept osobní pohody, je právě jedním z přístupů pozitivní psychologie. Stabilita je dána osobnostními rysy a aktuálním stavem. Dle Seligmana se well being pojí s několika prvky. S minulostí, tedy jaká je spokojenost s naším životem. S přítomností, jak prociťujeme štěstí a jak prožíváme flow (prožitek nadšení). S budoucností, jaké jsou naše naděje a míra optimismu. Je ovšem mnoho způsobů, jak nahlížet na well being. Medicína na to nahlíží například z pohledu osobního bezpečí a ohrožujících faktorů.

well being

Well being: Koncept osobní pohody

Well being: Stav zdravý, štěstí a prosperity. Definovat zdraví a prosperitu je sice také různorodé, ale mnohem lépe měřitelné a stanovitelné, než definovat štěstí. Kdo je šťastný? Kdo prosperuje? Kdo je zdravý? Musí všechny tyto složky fungovat společně? Můžeme tvrdit, že k hodnocení stavu well being, je možné využít stovky indikátorů. Záleží na tom, jak velkou škálu hodnotíme. Co například well being celého státu? Budeme nahlížet na celkové zdraví, ekonomiku, životní prostředí, bezpečí, bydlení, zaměstnání, dotazníky spokojenosti apod.

Well being není pouze subjektivní pohled na osobní štěstí. Zahrnuje mnohem více aspektů, než bychom čekali. Obecně jde o dobře prožitý život. Musí v sobě obsahovat všechny stavební pilíře pozitivní psychologie. Je to komplexní souhrn našeho nadšení, toho co nás naplňuje, dobrých vztahů, zabezpečení a stability, duševního a fyzického zdraví apod. Všechny tyto faktory hrají důležitou roli. Pro náš stav well being potřebujeme žít v dobré a bezpečné společnosti, žít zdravý a sebenaplňující život a vést dobré mezilidské vztahy.

Pozitivní psychologie: její účinky

Když se zde bavíme o pozitivní psychologii, bavíme se o velmi obsáhlém tématu, které zatím není zcela jednoduché uchopit. Její základy leží samozřejmě v našem osobním, subjektivním přístupu, ale faktorů je zde mnohem více. Vyberme si pro začátek to, co se opírá o přístup v osobním rozvoji, kterým se snažíme zvýšit kvalitu našich životů a zlepšit naše duševní zdraví. Nahlížíme-li na pozitivní psychologii ze subjektivního pohledu, pak nahlížíme na přístup, který nám říká, že bychom měli své zaměření na negativní aspekty našeho života přesměrovat na ty pozitivní.

pozitivní psychologie a její účinky

Pozitivní psychologie má vliv na naše duševní zdraví

Je to smutné, ale je to bohužel tak, že lidé mají přirozenou tendenci vidět spíše to negativní. Jejich mysl je zaměřena na to, co se stalo, co nejde, co je těžké a co se opakovaně nedaří. Zaměřujeme se na své slabé stránky a utápíme se přemítáním nad tím, co je špatně. Jenže cesta ke štěstí a úspěchu vede právě přes druhou stranu našeho zájmu. Přes pozitivní faktory. Pozitivní přístup říká, abychom viděli to dobré i na tom špatném. Abychom se zaměřili na své silné stránky a rozvíjely je.

Účinky pozitivní psychologie

Vyjmenovat účinky pozitivní psychologie není snadné a už vůbec ne jednotné. Můžeme ovšem zmínit několik oblastí, které jsou nejvíce ovlivňovány:

 • Nálada a pocity. Při trénování některých cvičení pozitivní psychologie se vám výrazně zlepší celková nálada. Například trénování dobrých skutků přináší skvělé pocity.
 • Duševní klid. Máte problematické vztahy? Zkuste pracovat na dobrých vztazích, jako jeden z pilířů. Vaše duševní rovnováha a klid budou mít pevný základ.
 • Sebeúcta. Odpouštějte, nelpěte na zásadních událostech, jakoby měly zničit celý váš život. Čím více si umíte vážit svého okolí, tím více si dokážete vážit i sebe.
 • Optimismus. Lidé, kteří trénují pozitivní přístup se učí optimismu, aniž by to věděli. Časem přijdete na to, že vaše očekávání a přístup k životu jsou lepší a lepší.
 • Vitalita. Již dávno bylo dokázáno, že negativismus přináší stres a stres zase nemoci. Využíváním pozitivní psychologie si můžeme přispět i k lepšímu zdraví.
 • Umění čelit náročným situacím. Díky pozitivnímu přístupu k sobě samým a okolí, dokážeme také lépe čelit náročným stresovým situacím. Stáváme se odolnějšími.

Toto jsou pouze vybrané příklady. Pozitivní psychologie je ale mnohem komplexnější. Spojuje dobré vztahy, prožívání okamžiků, pocity sebenaplnění, pocity, že děláme smysluplné věci, vědomí toho, že nás věci baví, že přijímáme nové věci s nadšením, že dokážeme překlenout náročná období apod. V rámci trénování pozitivní psychologie zkuste některá cvičení, která se opírají o zmíněné aspekty.

Vyzkoušejte cvičení osobního rozvoje

 1. Vyjádření vděčnosti. Poděkujte někomu za jeho přítomnost, za je ho pěkná slova apod. Pokud vám to nejde hned naživo, zkuste to v soukromí se zavřenýma očima.
 2. Seznam toho, co se vám podařilo. Nezaměřujte se na to, co vám nešlo. Zkuste si napsat například 5 věcí, které se vám vážně podařily. Za daný den, nebo klidně rok atd.
 3. Vaše silné stránky. Poznejte a zapište si vaše silné stránky a snažte se je rozvíjet.

Na těchto pár příkladech vidíte, že pozitivní psychologie je velmi široký pojem a také, že jste se s ní již setkali v rámci některých témat osobního rozvoje. Všechna ta témata o pozitivních afirmacích, seznamu vděčnosti, deníků vydařených věcí za daný den, soupis skvělých stránek, odpouštění, neřešení minulosti atd. To vše už jste jistě někde na internetu potkali a právě tehdy jste okrajově poznali pozitivní psychologii.